Preswyl: Cartref Gofal St. Paul

Beth wnaethon ni:

Roedd y prosiect yn cynnwys dylunio, ailfodelu ac adnewyddu Cartref Gofal a Chanolfan Ddydd St. Paul’s presennol i greu 13 o fflatiau hunangynhwysol ac ardal fyw gyffredin i’r preswylwyr a Chyfadeilad Lloches Waddles Court gerllaw. Llwyddodd y prosiect i ennill Tystysgrif Adeiladwr Ystyriol y Tu Hwnt i Gydymffurfiaeth.

Cleient:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gwaith a gwblhawyd:

 • Dylunio, ailfodelu ac adnewyddu ardaloedd mewnol
 • Uwchraddio systemau trydan, gwresogi, larymau tân a llinellau gofal
 • Gosod ceginau, ystafelloedd ymolchi, ffenestri a drysau newydd
 • Addurno mewnol, gan gynnwys lloriau
 • Cael gwared ar asbestos
 • Rendr wal allanol wedi'i inswleiddio, adnewyddu gorchudd y to a gosod systemau PV
 • Adnewyddu llwybrau

Materion allweddol y bu’n rhaid i ni eu ystyried:

 • Roedd cyfluniad to presennol y cyfleuster yn her unigryw i ymgorffori gofynion newydd mewn strwythur presennol. Llwyddodd ein tîm Dylunio, yn enwedig y peiriannydd strwythurol, i oresgyn y problemau a gosod y gwasanaethau hanfodol angenrheidiol
 • Roeddem hefyd yn gallu dylunio rhai o’r gofynion cynnal a chadw yn y dyfodol mewn adeilad o’r natur hwn a gosod agoriadau archwilio yn strategol heb dresmasu ar ardaloedd byw y fflatiau unigol

Safonau adeiladu y gweithiwyd tuag atynt:

 • Safonau Cartrefi Sir Gaerfyrddin
 • LABC (Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol)

Buddion cymunedol y prosiect:

 • Gwell amgylchedd byw i'r trigolion
 • Costau ynni is i drigolion

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 172 wythnos prentis a hyfforddai ar gyfer prentisiaid o Lloyd & Gravell, CYFLE Prentisiaid ac isgontractwyr a Rennir
 • Profiad gwaith angenrheidiol er mwyn i'n prentisiaid a'n hyfforddeion gyflawni eu cymwysterau NVQ a symud ymlaen i'r lefel nesaf
 • 2 gyfle cyflogaeth newydd, cynaliadwy

Cartrefi mwy ynni-effeithlon o ganlyniad i newydd:

 • Inswleiddio waliau allanol
 • Paneli solar
 • Goleuadau ynni isel
 • Mesuryddion annibynnol

Gwerth y Contract:
£1.3M
Hyd:
48 wythnos

Economi lleol:

 • 100% o'r gweithlu o ardal cod post SA
 • 83% o gyfanswm gwariant y prosiect yng Nghymru
 • Cyfleoedd newydd i isgontractwyr

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 172 wythnos prentis a hyfforddai ar gyfer prentisiaid o Lloyd & Gravell, CYFLE Prentisiaid ac isgontractwyr a Rennir
 • Profiad gwaith angenrheidiol er mwyn i'n prentisiaid a'n hyfforddeion gyflawni eu cymwysterau NVQ a symud ymlaen i'r lefel nesaf
 • 2 gyfle cyflogaeth newydd, cynaliadwy

Targedau Tâl Teg a gyflawnwyd:

100%
left arrow
right arrow