Sut rydyn ni’n gweithio: Prentisiaethau

Rydyn ni wedi cyflogi prentisiaid bob blwyddyn ers i ni sefydlu Lloyd & Gravell am y tro cyntaf oherwydd rydyn ni eisiau adeiladu a chynnal gweithlu adeiladu sy’n addas ar gyfer yfory. Mae ein rhaglen brentisiaeth yn ein helpu i wneud hyn ac yn sicrhau bod sgiliau adeiladu gwerthfawr yn cael eu trosglwyddo i genedlaethau’r dyfodol.

Gallwch weld llwyddiant ein rhaglen brentisiaeth yn y gwobrau y mae ein prentisiaid wedi’u hennill. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Prentis Coleg y Flwyddyn
 • Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn
 • Gwobrau Institute of Carpenters awards
 • Rhestr fer ar gyfer Prentis CITB Y Flwyddyn
 • Cymryd rhan mewn cystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol Skillsbuild

Cyflwynir enwebiadau gan y Tîm Rheoli Safle ar gyfer gwobr Prentis y Flwyddyn Lloyd & Gravell flynyddol.

Y cyfleoedd prentsiaeth a gynigir gennym

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â’r diwydiant adeiladu wrth i newidiadau a datblygiadau sylweddol fynd rhagddynt. Mae’r rhain yn cynnwys creu adeiladau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon drwy ddefnyddio dull ffabrig yn gyntaf. Rydym wedi cwblhau ac yn parhau i weithio ar brosiectau a ardystiwyd yn erbyn safonau Passivhaus.

Mae gennym gyfleoedd mewn gwaith adeiladu traddodiadol megis:

 • Gosod brics
 • Plastro
 • Gwaith Saer

Rydym hefyd wedi cefnogi prentisiaethau eraill sydd wedi arwain at gymwysterau hyd at lefel gradd sy’n cynnwys:

 • Cyfrifyddiaeth
 • Mesur meintiau
 • Rheoli prosiect
 • Iechyd a diogelwch
 • Rheoli adeiladu
 • Arweinyddiaeth a rheolaeth

Er nad yw ar gael trwy Lloyd & Gravell mae’r diwydiant yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd gyrfa yn ogystal â’r crefftau adeiladu traddodiadol sy’n cynnwys cyfleoedd dylunio ac ymgynghori fel:

 • Pensaernïaeth
 • Adeiladu a Modelu Gwybodaeth (BIM)
 • Cyngor cynllunio
 • Peirianneg strwythurol a sifil
 • Peirianneg fecanyddol a thrydanol
 • Rheoli trafnidiaeth
 • BREEAM (dull asesu amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu)
 • Rheoli Gwastraff
 • Acwsteg

Diddordeb mewn ymuno âni fel Prentis?

Ymunwch â'n Tîm
Beth os nad ydych yn siwr beth rydych am ei wneud?

Rydym yn cynnig lleoliadau profiad gwaith er mwyn i chi gael gwybod yn uniongyrchol beth mae rôl benodol yn ei olygu. Weithiau fe welwn y gall rhywun ddangos diddordeb mewn, er enghraifft, gwaith coed, ond ar ôl iddynt dreulio amser ar y safle, maent yn darganfod bod ganddynt ddawn ar gyfer crefft arall sy’n rhoi mwy o foddhad iddynt. Wrth gwrs, gall profiad gwaith hefyd eich helpu i wybod eich bod wedi gwneud y dewis cywir.

Mae’n bwysig eich bod chi’n mwynhau’r hyn rydych chi’n ei wneud, felly cymerwch amser i ymchwilio i’r cyfleoedd gyrfa sydd ar gael. Gall helpu i siarad â phobl mewn rolau tebyg, a byddwn yn hapus i’ch helpu gyda hyn.

Hoffech chi ymuno a ni fel Prentis?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni fel prentis, edrychwch ar ein swyddi gwag presennol.
Os hoffech siarad â ni i gael gwybod mwy, ffoniwch ni ar 01269 861160.

Neu darllenwch stori Craig isod a darganfod mwy am ble gall prentisiaeth fynd â chi

Stori Craig

Fy enw i yw Craig Thomas. Ymunais â Lloyd & Gravell fel prentis saer ym mis Medi 2009. Heddiw rwy'n rheolwr safle, yn gyfrifol am reoli gweithrediadau'r safle o ddydd i ddydd ac yn gweithio'n agos gydag aelodau eraill o dîm y prosiect i sicrhau ein bod yn darparu adeilad o ansawdd uchel ar y gyllideb ac ar amser.

Rydym yn gwneud amrywiaeth o waith o adnewyddu ac adnewyddu adeiladau i brosiectau dylunio ac adeiladu. Rwy'n cymryd rhan trwy bob cam o'r prosiect, o'r cynllunio a chamau adeiladu hyd at gwblhau a throsglwyddo. Rwyf hefyd yn delio ag unrhyw broblemau a all godi ar ôl i'r cwsmer feddiannu'r adeilad.

Fi yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ein cleientiaid, y bobl a fydd yn defnyddio'r adeiladau, ymwelwyr â'r safle a'r busnesau a'r trigolion cyfagos. Rwy'n gyfrifol am reoli ein gweithlu, isgontractwyr, ansawdd, iechyd a diogelwch a thargedau amgylcheddol, ac unrhyw beth arall a allai godi ar y safle.

Dwi newydd orffen rheoli adnewyddiad Ysgol Rhys Prichard yn Llanymddyfri, lle wnaethon ni drawsnewid hen ysgol uwchradd Pantycelyn yn adeilad newydd ar gyfer yr ysgol gynradd bresennol.

Mae pob diwrnod yn wahanol, ac mae pob prosiect yn cyflwyno heriau newydd, sy’n fy helpu i barhau i ddysgu a datblygu fy sgiliau. Rwy hefyd yn mwynhau mentora prentisiaid a phobl ar leoliadau profiad gwaith a chymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol fel ffeiriau gyrfaoedd ysgolion, sy’n helpu i ddenu talent newydd i’r diwydiant.

Er ei bod yn werth chweil edrych yn ôl ar y gwahaniaeth yr ydym wedi’i wneud wrth adnewyddu adeiladau presennol neu greu cyfleusterau newydd, mae hefyd yn werth chweil cefnogi prentisiaid a hyfforddeion a’u gweld yn trawsnewid yn grefftwyr a merched y dyfodol. Mae’n hanfodol ein bod yn trosglwyddo ein sgiliau i genedlaethau’r dyfodol

Craig Thomas Lloyd and gravell
Rhaglen Prentisiaeth Next Step

Sefydlwyd Rhaglen Prentisiaeth Next Step mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerfyrddin, Cymdeithas Hyfforddiant Adeiladu Sir Gaerfyrddin, CYFLE a Choleg Sir Gâr yn 2010 a bu’n rhedeg am gyfnod o 10 mlynedd hyd at 2020. Sefydlwyd y rhaglen i ddarparu cyfleoedd hyfforddi a phrofiad ar y safle ar gyfer pobl leol sy’n dymuno ymuno â’r diwydiant.

Mynychodd ymgeiswyr llwyddiannus Goleg Sir Gâr i ddilyn hyfforddiant Iechyd a Diogelwch a darparwyd sesiynau rhoi cynnig arni ar draws y crefftau adeiladu cyn symud ymlaen i’r 6 wythnos o brofiad gwaith ar y safle gyda’r cwmni.

Roedd y rhaglen yn darparu:

 • Profiad cyfweliad i fwy na 100 o ymgeiswyr i’r mwyafrif oedd eu profiad cyntaf.
 • 75 o unigolion gyda chyfnod sefydlu coleg pythefnos.
 • 75 hyfforddiant Iechyd a Diogelwch
 • 75 o brofion CSCS
 • 75 o brofiad gwaith ar y safle am chwe wythnos.
 • Aeth 20 i brentisiaethau traddodiadol gyda Lloyd & Gravell.
 • Rhoddwyd cyfle i’r gweddill ddilyn y llwybrau, rhannu prentis a llwybrau hyfforddi traddodiadol gyda’r partneriaid eraill.
 • Cynlluniau buddion cymunedol yn cael eu darparu i amrywiaeth o gyfleusterau ar draws Sir Gaerfyrddin
CITB Outstanding Employer SME

Pwy ydyn ni

Ein pobol, ein henw da, achrediadau a gwobrau
Rhagor o wybodaeth
Our Work

Yr hyn a wnawn ni

Rydym yn adeiladu, adnewyddu ac atgyweirio adeiladau
gyfer y sector cyhoeddus a phreifat.
Rhagor o wybodaeth