Ymunwch a’n Tim

Rhestrir ein swyddi gwag presennol isod. Rydym yn ychwanegu cyfleoedd newydd wrth iddynt ddod ar gael, felly os nad oes un yn addas i chi heddiw, ymwelwch eto yn fuan neu ffoniwch ni ar 01269 861160.

Swyddi gweigion presennol

Teitl swydd Rôl
Syrfewr Meintiau/Amcangyfrifydd Rydym yn gwahodd ceisidau o unigolion i ymuno gyda’n Tim Masnachol. Byddant yn gyfrifol am sicrhau fod gweinyddiaeth dyddiol contractau adeiladu drwy’r busnes yn cael eu cwblhau yn unol â thargedau y contractau. Bydd disgwyl iddynt gyfrannu at gyflawni amcanion/targedau cyffredinol y timau busnes a masnachol a gwelliant parhaus ar draws y busnes. Bydd angen i ymgeiswyr gael cymhwyster i Lefel HNC o leiaf mewn Rheoli Adeiladu, a chael profiad da iawn o rheoli contractau a defnyddio contractau a gweithdrefnau NEC and JCT. Fel bo’n briodol mi fydd cyfeuoedd i ganlyn addysg bellach a datblygiad proffesiynol yn cael eu cefnogi gan y cwmni. Mae trwydded gyrru llawn a glân yn angenrheidiol. Dilynwch y ddolen i weld proffil y swydd.

Os oes diddordeb gennych ymgeisio am y safle, a wnewch anfon copi o’ch CV i Andrea Gravell yn 43 Myrtle Hill, Ponthenri, Llanelli, Carmarthen. SA15 5PD neu e-bostio andrea@lloydandgravell.co.uk. I gael mwy o wybodaeth neu drafodaeth anffurfiol ynghlyn â’r swydd, cysylltwch gyda Robert Charles, Cyfarwyddwr Masnachol ar 01269 861160 neu e-bostio robert@lloydandgravell.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn CV’s yw 20.5.24

Proffil Swydd
Lawrlwythwch i wneud cais

Gweithio i Lloyd & Gravell

Rydym am i bobl fwynhau gweithio i’n cwmni a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, bod yn aelod gwerthfawr o dîm a gwybod i sicrwydd bod y cwmni bob amser yn meddwl am eu lles. I gefnogi hyn, mae ein telerau ac amodau cyflogaeth yn gystadleuol.

Rhan o athroniaeth ein cwmni yw Hyfforddi i Gadw Mae hyn yn cynnwys:

  • Pecynnau recriwtio a chadw cystadleuol
  • Rhaglen hyfforddi ar draws y cwmni
  • Cyfleoedd dilyniant gyrfa

Rydym hefyd yn cynnig lleoliadau i hyfforddeion, cyfleoedd i brentisiaid a phrofiad gwaith

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n teimlo eu bod yn bodloni gofynion ein swyddi gwag ni waeth beth fo’u hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol, anabledd, crefydd a chred neu ddiffyg cred, oedran, rhyw, hunaniaeth o ran rhywedd. a mynegiant rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd neu famolaeth, statws priodasol neu bartneriaeth sifil.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal, gwerthfawrogi amrywiaeth a mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol ac yn ymdrechu i sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd popeth a wnawn.

Dod yn brentis

Darganfod mwy am ein cynllun prentisiaeth
a swyddi gwag prentisiaid presennol
Prentisiaethau