Preswyl: Y Gerddi

Beth wnaethon ni:

Cwblhawyd y Cynlluniau Atgyweirio Grŵp er mwyn i'r awdurdod lleol wella'r stoc tai a'r amgylchedd byw ar draws sir Gaerfyrddin. Roedd y contractau, a gyflwynwyd ym 1996, yn cynnwys eiddo preifat ac eiddo'r awdurdod lleol mewn ardaloedd adnewyddu tai yn Rhydaman, De Llanelli. Roedd y gwaith yn cynnwys gwaith adnewyddu mewnol ac allanol helaeth. Roedd ein cynllun mwyaf yn Garden Suburbs, Trimsaran lle cwblhawyd gwaith dros 5 cam.

Cleient:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Gwaith a gwblhawyd:

 • Gwaith mewnol ac allanol helaeth ar eiddo sy'n eiddo i'r awdurdod lleol
 • Gwaith mewnol ac allanol helaeth ar eiddo sy'n eiddo i'r awdurdod lleol
 • Adnewyddu mewnol cyflawn a oedd yn cynnwys adnewyddu systemau trydanol/gwresogi, plastro, addurno ac addasiadau i'r anabl
 • Ail-doi, inswleiddio waliau allanol, gosod ffenestri a drysau newydd
 • Waliau gardd a phatios
 • Creu mannau parcio o flaen eiddo ac mewn mannau strategol ar draws y safle

Materion allweddol y bu’n rhaid i ni eu ystyried:

 • Sicrhau bod trefniadau rheoli iechyd a diogelwch effeithiol yn cael eu mabwysiadu, eu cyfathrebu a'u monitro oherwydd bod y contract wedi'i gwblhau ar safle preswyl prysur o 200 o dai. Roedd hyn yn cynnwys storio deunyddiau, cyfleustodau, rheoli traffig ar gyfer cerbydau safle, danfoniadau, ymwelwyr a thrigolion.
 • Er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl fe wnaethom rentu tir a llety gan fusnesau lleol yn y pentref. Roedd y tir yn cynnwys ein danfoniadau, storio deunyddiau a pharcio ar gyfer cerbydau gwaith tra defnyddiwyd y llety i sefydlu ein swyddfa safle a chyfleusterau lles. Rhoddwyd system un ffordd ar waith hefyd ar gyfer cerbydau gwaith sy'n mynd i mewn ac yn gadael yr ystâd.

Safonau adeiladu y gweithiwyd tuag atynt:

 • Safon Tai Sir Gaerfyrddin
 • Rheoli Adeiladu Awdurdodau LLeol (LABC)

Buddion cymunedol yr adeiladu:

 • Gwell tai i breswylwyr, gyda’r manteision dilynol i iechyd a lles pobl.
 • Nawdd grwpiau a chlybiau cymunedol lleol

Buddion cymunedol y prosiect:

 • Amgylchedd mwy diogel yn sgil gwell parcio

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 10 prentisiaeth dros gyfnod y contract
 • Lleoliadau prentisiaid a rennir dros gyfnod y contract
 • 2 gyfle i reolwyr safle dan hyfforddiant
 • 3 chyfle i uwchsgilio ein gweithlu presennol
 • 15 o gyfleoedd cyflogaeth lleol wedi'u creu dros gyfnod y contract
 • Sefydlu tîm plymio a gwresogi newydd (tri peiriannydd a thri phrentis, wedi’u cynnwys yn y ffigur uchod)

 • Tai mwy ynni-effeithlon yn arwain at leihad mewn defnydd a chost ynni
 • Llai o waith cynnal a chadw parhaus ar dai

Gwerth y Contract:
£12.5M
Hyd:
5 mlynedd

Economi Lleol:

 • 100% o'r gweithlu o ardal cod post SA
 • 82% o gyfanswm gwariant prosiectau yng Nghymru

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 10 prentisiaeth dros gyfnod y contract
 • Lleoliadau prentisiaid a rennir dros gyfnod y contract
 • 2 gyfle i reolwyr safle dan hyfforddiant
 • 3 chyfle i uwchsgilio ein gweithlu presennol
 • 15 o gyfleoedd cyflogaeth lleol wedi'u creu dros gyfnod y contract
 • Sefydlu tîm plymio a gwresogi newydd (tri peiriannydd a thri phrentis, wedi’u cynnwys yn y ffigur uchod)

Targedau Tâl Teg a gylawnwyd:

100%
left arrow
right arrow