Addysg: Uned Addysgu Anifeiliaid Bychain

Beth wnaethon ni:

Dymchwel dau adeilad cyfadran presennol ac adeiladu uned addysgu o'r radd flaenaf a adeiladwyd yn bwrpasol a oedd yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, trin anifeiliaid, ystafelloedd ymolchi/trin, llociau ymlusgiaid arbenigol, acwaria, ystafell staff ac ystafell weinyddol. Enillodd y prosiect wobr Adeilad Addysgol Gorau LABC Sir Gaerfyrddin 2012 a chyrhaeddodd rownd derfynol Adeilad Addysgol Gorau’r Flwyddyn LABC Cymru. Llwyddodd y prosiect i ennill Tystysgrif Adeiladwr Ystyriol y Tu Hwnt i Gydymffurfiaeth.

Cleient:

Coleg Sir Gar, Carmarthenshire

Gwaith a gwblhawyd:

 • Dymchwel yr adeiladau presennol, cael gwared ar ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos, ailgylchu deunyddiau eraill.
 • Adeiladu'r adeilad newydd, gan gynnwys M&E, cyfleustodau, maes parcio a gwaith daear

Materion allweddol y bu’n rhaid i ni eu hystyried:

 • Cytuno ar a mabwysiadu trefniadau iechyd, diogelwch a chyfathrebu effeithiol wrth i'r campws barhau'n weithredol yn ystod cyfnod y contract
 • Gwarchod ystlumod ac adar wrth ddymchwel yr adeiladau presennol
 • Rheoli ymadael fesul cam o'r adeiladau presennol

Safonau adeiladu y gweithiwyd tuag atynt:

 • LABC (Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol)
 • Tystysgrif Adeiladwaith Ystyriol y Tu Hwnt i Gydymffurfiaeth

Buddion cymunedol yr adeiladu:

 • Gwell amgylchedd dysgu i fyfyrwyr
 • Gwell amgylchedd gwaith ar gyfer y darlithwyr a staff eraill y coleg

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 2 brentisiaeth dros gyfnod y contract
 • 1 swydd newydd wedi'i chreu
 • 1 Lleoliad Profiad Gwaith
 • 12 wythnos o leoliadau Prentisiaid a Rennir

Gwerth y Contract:
£1.1M
Hyd:
36 wythnos

Economi lleol:

 • 100% o'r gweithlu o ardal cod post SA
 • 83% o gyfanswm gwariant prosiect yng Nghymru

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 2 brentisiaeth dros gyfnod y contract
 • 1 swydd newydd wedi'i chreu
 • 1 Lleoliad Profiad Gwaith
 • 12 wythnos o leoliadau Prentisiaid a Rennir

Targedau Tâl Teg a gyflawnwyd:

100%
left arrow
right arrow