Masnachol: Uned Tyfiant AmSpec

Beth wnaethon ni :

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys ail fodelu ac adnewyddu adeilad presennol I ddarparu labordi o'r radd flaenaf, sicrhau cwrt allanol a chyfleusterau swyddfa I brofi tanwydd I Ddiwydiant Petrocemegol yn Sir Benfro.

Cleient:

AmSpec

Gwaith a gwblhawyd :

  • Ailfodelu mewnol i greu llawr mesanîn ar gyfer y swyddfeydd
  • Ailfodelu'r brif fynedfa.
  • Creu labordy newydd, ystafell gwrthsain, baeau profi tanwydd a standiau concrit ar gyfer yr offer profi.
  • Adnewyddu mewnol, gan gynnwys mecanyddol, trydanol, awyru, lloriau resin ac addurno
  • Gwaith sifil gan gynnwys ffensys diogel, llawr caled ar gyfer danfon nwyddau a gosod ataliwr i'r system ddraenio i ddal gollyngiadau tanwydd a thirlunio

Materion allweddol y bu'n rhaid i ni eu hystyried :

  • Defnyddir y safle i brofi tanwydd petrocemegol, felly mae iechyd a diogelwch yn hollbwysig

Safonau adeiladu y gweithiwyd tuag atynt:

  • LABC (Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol)

  • 576.14 tunnell o wastraff wedi'i ddargyfeirio o gladdfa swbriel.

Hyd:
30 wythnos
Cwblhau:
Mehefin-19
Targedau Tâl Teg a gylawnwyd:
100%
Arall:
Penodwyd is-gontractwyr lleol newydd gan barhau fel rhan o'n cadwyn cyflenwi
left arrow
right arrow