Addysg: Ysgol Y Castell

Beth wnaethon ni:

Mae'r prosiect yn rhan o raglen fuddsoddi Ysgolion yr 21ain Ganrif o fewn Sir Gaerfyrddin ac yn cynnwys cynllunio ac adeiladu ysgol gynradd deulawr newydd gyda thystysgrif Passivhaus ar gyfer 270 o ddisgyblion gyda darpariaeth gofal cofleidiol yn y blynyddoedd cynnar. Cwblheir y gwaith dros 2 gam. Llwyddodd y prosiect i ennill Tystysgrif Adeiladwr Ystyriol y Tu hwnt i Gydymffurfiaeth.

Cleient:

Cyngor Sir Caerfyrddin (Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru)

Cam 1 Y Gwaith Wedi Ei Gwblhau:

 • Dylunio ac adeiladu ysgol newydd
 • Gwasanaethau cysylltiedig, gan gynnwys draenio a thai chwistrellu allanol
 • Gwelliannau i'r briffordd allanol, gan gynnwys man croesi a mynedfa fasnachol
 • Gwaith allanol rhannol

Cam 2 Gwaith Yn Parhau:

 • Dymchwel yr ysgol bresennol yn dilyn arolwg Ymchwil a Datblygu a chael gwared ar ddeunyddiau sy'n cynnwys asbestos
 • Adeiladu mannau chwarae awyr agored newydd a gwaith seilwaith. Bydd hyn yn cynnwys Cwrt Gemau Amlddefnydd (MUGA), cynllun tirlunio llawn, cae chwarae newydd i safon FA dan 9 oed, llwybr natur ac ardal gynefin gwell gerllaw
 • Gwaith allanol, draenio a gwelliannau
 • Parcio ar y safle a gwelliannau priffyrdd sy'n weddill
 • Datgymalu ac adleoli ystafell ddosbarth symudol bresennol, ystafell ddosbarth symudol ar safle gwahanol gan gynnwys dyluniad y sylfaen a draeniad.

Materion allweddol y bu’n rhaid I ni eu hystyried:

Mae gwaith Cam 1 yn cael ei wneud ar gae chwarae'r ysgol gyfagos tra bod yr ysgol bresennol yn parhau i fod yn gwbl weithredol. Mae'r safle wedi ei leoli mewn ardal breswyl brysur. Roedd datblygu, mabwysiadu a chyfathrebu prosesau iechyd, diogelwch a gweithredol effeithiol mewn cytundeb â'r holl randdeiliaid yn allweddol i gyflawni'r prosiect yn llwyddiannus. Datblygwyd Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu a oedd yn ystyried ac yn mynd i'r afael â rheoli traffig, sŵn a llygredd llwch. Er mwyn lleihau tagfeydd ac effaith andwyol fe wnaeth y cwmni gytundeb i rentu'r tir wrth ymyl safle'r datblygiad a oedd yn cynnwys sefydlu'r safle, cyfleusterau lles a pharcio i staff. Crëwyd llwybr mynediad i'r safle hefyd ar y tir i ddarparu ar gyfer danfoniadau.

Safonau i’w cyflawni:

 • Ardystiad Passivhaus
 • Ardystiad Ardderchog BREEAM
 • LABC (Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol).

Buddion cymunedol yr adeilad:

 • Bydd rhai o'r ardaloedd allanol yn cael eu defnyddio gan y gymuned y tu allan i oriau ysgol i ddiwallu anghenion y gymuned ehangach
 • Darparu gwell gofod dan do ac awyr agored i gyflwyno a gwella Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a chyfleoedd chwarae i bob disgybl
 • Amgylchedd gwell i ddisgyblion, athrawon a staff eraill yr ysgol
 • Gwell mynediad i’r ysgol ynghyd â mannau parcio a gollwng/casglu oherwydd lleoliad y safle ar ffordd breswyl brysur gydag ychydig iawn o gyfleusterau parcio
 • Cwrdd â'r galw presennol ac yn y dyfodol am leoedd disgyblion yn yr ysgol

 • Mae’r ysgol wedi’i dylunio gan ddefnyddio’r egwyddorion ffabrig yn gyntaf a bydd yn cyflawni Ardystiad Passivhaus a gradd Rhagorol BREEAM.
 • Bydd yr adeilad yn cynnal effeithlonrwydd ynni heb fod angen dyfeisiau ynni adnewyddadwy cymhleth ychwanegol.
 • Bydd yr adeilad yn cyflawni perfformiad gwarantedig dros ei oes, heb unrhyw angen am waith cynnal a chadw ychwanegol.
 • Bydd yr adeilad yn defnyddio llai o ynni.
 • Bydd y staff a'r plant yn elwa o adeilad syml, darbodus a hawdd ei ddefnyddio sy'n gofyn am ychydig iawn o waith cynnal a chadw

Cwblhau:
Gwanwyn 2023
left arrow
right arrow