Addysg: Ysgol Rhys Prichard

Beth wnaethon ni:

Roedd y prosiect yn elfen allweddol o’r Rhaglen Moderneiddio Addysg (MEP) yn Sir Gaerfyrddin i gyflwyno darpariaeth addysg gynradd yn Llanymddyfri yn y dyfodol ac fe’i cefnogwyd gan raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Roedd y gwaith yn cynnwys dylunio, ailfodelu, dymchwel sylweddol ac adnewyddu'n llwyr adeiladau'r ysgol uwchradd bresennol, yn hen Ysgol Gyfun Pantycelyn, i ddarparu ar gyfer 240 o ddisgyblion cynradd a darpariaeth Mudiad Meithrin ar gyfer 30 o ddisgyblion. Llwyddodd y prosiect i ennill Tystysgrif Adeiladwr Ystyriol y Tu Hwnt i Gydymffurfiaeth.

Cleient::

Cyngor Sir Caerfyrddin (Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De-orllewin Cymru)

Gwaith a gwblhawyd:

 • Ailfodelu mewnol ac allanol helaeth ac adnewyddu adeiladau presennol i wella'r amgylchedd i ddisgyblion, athrawon a staff eraill
 • Gwaith seilwaith, draenio a meysydd parcio cysylltiedig

Materion allweddol y bu’n rhaid i ni eu hystyried:

 • Roedd cyfyngiadau amrywiol yn gysylltiedig â'r safle a'i fwynderau amgylchynol oherwydd ei leoliad mewn ardal breswyl o'r dref. Roedd yr ysgol wedi'i lleoli wrth ymyl y pwll nofio lleol ac yn agos at yr orsaf dân, yr ysbyty a'r feddygfa. Roedd ffiniau’r safle hefyd yn rhedeg ar hyd y trac rheilffordd a mynediad cefn i’r trigolion. Cafodd y cyfyngiadau eu rheoli a’u goresgyn trwy fabwysiadu proses iechyd, diogelwch a gweithrediadol cadarn y cytunwyd arnynt, a gyflëwyd ac a adolygwyd yn barhaus gyda thîm rheoli’r ysgol, staff y ganolfan hamdden a thrigolion cyfagos

Safonau adeiladu y gweithion ni tuag atynt:

 • LABC (Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol)

Buddion Cymunedol yr adeilad:

 • Gwell amgylchedd dysgu i'r plant, gan gynnwys mannau dysgu awyr agored a chwarae
 • Gwell amgylchedd gwaith ar gyfer yr athrawon a staff eraill yr ysgol
 • Gwell diogelwch o ganlyniad i well mynediad i'r ysgol, mannau parcio a gollwng a chasglu newydd

Buddion Cymunedol y prosiect:

 • Cefnogi cyflenwyr a busnesau lleol yn ystod cyfnod y contract
 • Bodloni anghenion y gymuned ehangach trwy ddarparu cyfleusterau hamdden ychwanegol o fewn yr adeilad
 • Darparu gwell gofod dan do ac awyr agored i gyflwyno a gwella Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a chyfleoedd chwarae i bob disgybl
 • Amgylchedd gwell i ddisgyblion, athrawon a staff eraill yr ysgol
 • Gwell mynediad i’r ysgol ynghyd â mannau parcio a gollwng/casglu oherwydd lleoliad y safle ar ffordd breswyl brysur gydag ychydig iawn o gyfleusterau parcio
 • Bodloni'r galw presennol ac yn y dyfodol am leoedd disgyblion yn yr ysgol

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 7 o gyfleoedd cyflogaeth newydd-ddyfodiaid am gyfanswm o 678 wythnos
 • 10 prentisiaeth am gyfanswm o 293 wythnos
 • 10 lleoliad profiad gwaith mewn addysg
 • 4 lleoliad profiad gwaith nad ydynt mewn addysg

 • 167 tunnell o wastraff wedi'i ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi i'w hailddefnyddio neu eu hailgylchu.
 • 87% o wastraff yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi.
 • Fe wnaethom helpu disgyblion a staff i blannu coed a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Gwnaethom addurniadau Nadolig i’r disgyblion eu haddurno a’u gwerthu yn eu Ffair Nadolig o gynnwys wedi’i ailgylchu.

Gwerth y Cytundeb:
£4.2M
Hyd:
87 wythnos
Cwblhawyd:
Chwefror 2021

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 7 o gyfleoedd cyflogaeth newydd-ddyfodiaid am gyfanswm o 678 wythnos
 • 10 prentisiaeth am gyfanswm o 293 wythnos
 • 10 lleoliad profiad gwaith mewn addysg
 • 4 lleoliad profiad gwaith nad ydynt mewn addysg

Economi lleol:

 • 100% o'r gweithlu o ardal cod post SA
 • 83% o gyfanswm gwariant y prosiect yng Nghymru

Targedau Tâl Teg a gyflawnwyd:

100%
left arrow
right arrow
Annwyl Kevin, Diolch yn fawr iawn am y gwaith caled mae’r cwmni wedi’i wneud yn ein hysgol newydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Diolch i Rhodri am fod yn ardderchog dydd Gwener diwethaf yn mynd a'r disgyblion a'r staff o gwmpas yr ysgol. Mae pawb yn hynod gyffrous nawr wrth baratoi ar gyfer mis Chwefror. Diolch fel cwmni am yr anrhegion i'r plantos.
Edward Davies
/
Prifathro, Ysgol Rhys Prichard