Addysg: Ysgol Bro Pedr

Beth wnaethon ni :

Roedd y prosiect yn cynnwys adeiladu estyniad I uned AAA ac ail doi adeilad presennol yng Nghanolfan y Bont, Ysgol Bro Pedr. Llwyddodd y prosiect i ennill Tystysgrif Adeiladwr Ystyriol y Tu Hwnt I Gydymffurfiaeth.

Cleient:

Cyngor Sir Ceredigion (Fframwaith Rhanbarthol De Orllewin Cymru)

Gwaith a gwblhawyd :

 • Dargyfeirio'r brif garthffos i osgoi'r estyniad newydd
 • Dymchwel portacabin presennol
 • Adeiladwaith traddodiadol o uned anghenion arbennig unllawr gyda nenfydau ar oleddf, to wedi'i dorri a thrawstiau metsec agored
 • Gosod ffenestri alwminiwm
 • Dodrefnu'r gegin
 • Ymestyn gwasanaethau M&E o'r cyfleuster presennol
 • Gorffeniadau llawr ac addurniadau
 • Roedd y gwaith allanol yn cynnwys ail-doi'r adeilad presennol, llwybrau newydd, waliau, ffensys, rheiliau a ramp DDA

Materion Allweddol y bu'n rhaid i ni eu hystyried :

 • Gwnaethom y gwaith tra arhosodd Ysgol Bro Pedr yn weithredol. Roedd rhai o'r plant a fynychodd yr uned AAA yn gweld y gweithgareddau mwy swnllyd yn heriol. I liniaru hyn, fe wnaethom y mwyafrif o’r gwaith yma yn ystod y gwyliau, cyn i’r diwrnod ysgol ddechrau neu ar ôl i’r disgyblion fynd adref.
 • Cymerwyd gofal hefyd i sicrhau nad oedd dim o'r gwaith yn effeithio ar redeg yr ysgol o ddydd i ddydd
 • Roedd y trefniadau hyn yn cael eu monitro a'u hadolygu'n rheolaidd i sicrhau eu heffeithiolrwydd parhaus gyda'r holl randdeiliaid.

Safonau adeiladu y gweithiwyd tuag atynt :

 • LABC (Rheolaeth Adeiladu Awdurdod Lleol)

Buddion cymunedol yr adeilad:

 • • Gwell amgylchedd dysgu i'r plant
 • • Gwell amgylchedd gwaith ar gyfer yr athrawon a staff eraill yr ysgol
 • • 2 leoliad profiad gwaith i ddisgyblion o'r ysgol

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • • 32 o wythnosau hyfforddi prentisiaid
 • • 2 leoliad profiad gwaith i ddisgyblion o'r ysgol

Gwerth y Contract:
£820,000
Hyd:
36 wythnos

Economi lleol:

 • 100% o'r gweithlu yn dod o ardal cod past SA.
 • 83% o gyfanswm gwariant y prosiect yng Nghymru.

Cyflogaeth, profiad gwaith a hyfforddiant:

 • 32 wythnos hyfforddiant prentisiaid.
 • 2 wythnos lleoliad profiad gwaith I ddisgyblion o'r ysgol.
Targedau Tâl Teg a gyflawnwyd:
100%
left arrow
right arrow